Menu

Κατηγορία : Νομοθεσία

Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και υποδομών

Δείτε ολόκληρο το ΦΕΚ ΦΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα ακόλουθα άρθρα: Άρθρο 3 Διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας ξενοδοχείων και οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων Για τη χορήγηση Ε.Σ.Λ. κύριων ξενοδοχειακών κα­ταλυμάτων των περιπτώσεων αα’, ββ’, γγ’, εε’, στστ’ της παρ. 2 του άρθρου 1, ο αιτών υποβάλλει είτε στην αρμόδια υπηρεσία τουρισμού είτε σε […]

Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

Άρθρο 89 Πεδίο Εφαρμογής και σκοπός 1. Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η τήρηση της γενικής αρχής ότι ο καταναλωτής οφείλει να γνωρίζει τα προϊόντα τα οποία πρόκειται να καταναλώσει και τη τιμή στην οποία διατίθενται. 2. Οι διατάξεις της παρούσας ενότητας αφορούν καταστήματα εστίασης και διασκέδασης (εστιατόρια, καταστήματα γρήγορης εστίασης, εστιατόρια ξενοδοχείων, ταβέρνες, καφετέριες, […]

Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας παρασκευαστηρίου καταστημάτων λιανικής πώλησης κρεάτων.

Πώς θα ιδρύονται και θα λειτουργούν τα παρασκευαστήρια κρεοπωλείων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 464/92592/16-7-2014 Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας παρασκευαστηρίου καταστημάτων λιανικής πώλησης κρεάτων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 31, του Π.Δ. 79/2007 (Α΄ 95/3−5−2007) «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 […]

Νέος νόμος για την οριοθέτηση των υδατορεμάτων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 94 Α’/14.4.2014 ο Νόμος 4258/2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα − ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», ο οποίος περιλαμβάνει τις νέες απαιτήσεις για την οριοθέτηση των ρεμάτων και άλλες σημαντικές και ενδιαφέρουσες διατάξεις. Ορισμός της έννοιας «Μικρά υδατορέματα (επιφανειακές πτυχώσεις απορροής)» και η εξαίρεση αυτών από τη διαδικασία […]

Σύσταση διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας

Παρατείνεται μέχρι 30-09-2014 η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ), με υποβολή έντυπης αίτησης στους οικείους δήμους στους οποίους υπάγεται η υδροληψία επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων (γεωτρήσεις, πηγάδια, πηγές, υδρομαστευτικές τάφροι κλπ). Η εγγραφή είναι υποχρεωτική τόσο για ενεργά σημεία υδροληψίας όσο και ανενεργά με ενδεχόμενη την μελλοντική χρήση τους ή ως διακοσμητικά στοιχεία […]

Διανομή κατ΄οίκον προϊόντων αρτοποιίας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετ.(δ) εγγράφου σας αναφορικά με την δυνατότητα διανομής κατ΄οίκον προϊόντων αρτοποιίας και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, σας ενημερώνουμε ότι: Σύμφωνα με την σχετ.(γ) Υ.Δ η διανομή κατ΄οίκον προβλέπεται στην Κατηγορία iv «Μαζικής Εστίασης & Αναψυχής». Λαμβάνοντας υπόψη το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο και στα πλαίσια διασφάλισης και προστασίας της Δημόσιας Υγείας, […]

Εγκύκλιος ΔΥΓ2/οικ.42736 ΒΙΦ5Θ-1Χ8 Παρακολούθηση ποιότητας πόσιμου ύδατος, λειτουργιάς συστημάτων ύδρευσης και λήψη μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας

Εγκύκλιος Με σκοπό την ευαισθητοποίηση όλων των υπευθύνων σε θέματα παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιμου ύδατος για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, σαςεπισημαίνουμε τα εξής: Για την επίτευξη του στόχου της διασφάλισης παροχής καθαρού και υγιεινού νερού σε όλους τους πολίτες της χώρας, πρωταρχικής σημασίας είναι ο προγραμματισμός και ο σχεδιασμός των απαραίτητων έργων ύδρευσης, καθώς και […]

Δ.ΥΓ2/ΓΠ.οικ.43534 Λειτουργία κολυμβητικών δεξαμενών – Ασφάλεια Λουομένων

ΣΧΕΤ: α) Η Γ1/443/73 Υγειονομική Διάταξη Ενόψει της επερχόμενης θερινής και τουριστικής περιόδου και με σκοπό τόσο την προστασία και διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας αλλά και την ασφάλεια των λουομένων, επισημαίνεται η ανάγκη εντατικοποίησης των υγειονομικών ελέγχων στις εγκαταστάσεις κολυμβητικών δεξαμενών για την παρακολούθηση της αποδοτικής και ασφαλούς λειτουργίας τους. Ειδικότερα υπενθυμίζεται ότι οι κολυμβητικές […]

Εξειδίκευση των περιεχοµένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄

Με την απόφαση αριθ. οικ. 170225-20.1.2014 «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β΄ 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας» (ΦΕΚ 135/Β/27.1.2014) εξειδικεύονται, σύμφωνα […]

Νέα υγειονομική διάταξη

Με την νέα υγειονομική διάταξη εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την Ευρωπαϊκή όσον αφορά στους κανονισμούς ΕΚ852/2004 (που καθιστά υποχρεωτική την εφαρμογή του συστήματος HACCP στις επιχειρήσεις τροφίμων) και 178/2002. Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών πλέον υποχρεούνται να τηρούν τα κατάλληλα αρχεία τεκμηρίωσης διαδικασιών σύμφωνα με το άρθρο 5 του καν. 852/2004 (HACCP) ανάλογα […]