Menu

Κατηγορία : Νομοθεσία

Νέο εξοικονομώ κατ'οίκον

Νέο εξοικονομώ κατ’οίκον

Σε λίγες μέρες αναμένεται η δημοσίευση του νέου Προγράμματος Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον 2021 για την ενεργειακή αναβάθμιση σπιτιών. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 2281408050 ή στο μέιλ tirvi.gram@gmail.com

11:37 πμ , 7 Οκτωβρίου 2021 Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Νέο εξοικονομώ κατ’οίκον

Από 12 Μαρτίου υποχρεωτική η άδεια εγκατάστασης σταύλου

Υποχρεωτική είναι η έκδοση νέας άδειας εγκατάστασης το αργότερο μέχρι τις 12 Μαρτίου του 2015 ακόμα και σε ήδη αδειοδοτημένες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, στις οποίες έχουν επέλθει μεταβολές, όπως αύξηση ζωικού κεφαλαίου, προσθήκη αμελκτηρίων και αλλαγή κατόχου της εκμετάλλευσης. Σε όσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις διαπιστώνεται παράβαση, θα επιβάλλονται σε βάρος του φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης βαριές κυρώσεις. […]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : Εμφιάλωση επιτραπέζιου νερού πηγής/γεώτρησης που βρίσκεται πλησίον πηγής αναγνωρισμένου φυσικού μεταλλικού νερού

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΝΕΡΟ Σχετ. α) Η Α1β/4841/79 (ΦΕΚ 696/Β/79) Υγειονομική Διάταξη όπως τροποποιήθηκε με την 1263/99 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1070/ Β/1999) για την ποιότητα των εμφιαλωμένων νερών β) Η Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892Β/11-7-2001) ΚΥΑ σχετικά με την «ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» όπως τροποποιήθηκε με την ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ.38295/22.3.07 ΚΥΑ (ΦΕΚ 630/Β/26.4.2007 γ) Το υπ’ αριθμ. 433/83 Π.Δ. (ΦΕΚ 163/Α/9.11.83) «Όροι […]

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Τα ξενοδοχεία (κύρια τουριστικά καταλύματα) μπορούν να έχουν περισσότερες λειτουργικές μορφές: κλασικά ξενοδοχεία, μοτέλ, ξενοδοχεία επιπλωμένων διαμερισμάτων, μικτού τύπου, ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας. Υπεύθυνες για την αδειοδότηση των ξενοδοχείων είναι οι κατά τόπο Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (Π.Υ.Τ.). Ωστόσο για την αδειοδότηση ξενοδοχείων 4 ή 5 αστέρων δυναμικότητας άνω των 300 κλινών αρμόδια είναι η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης […]

ΕΦΕΤ: Ενημέρωση των καταναλωτών εν όψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων

O Ε.Φ.Ε.Τ. συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τους ελέγχους στην αγορά των τροφίμων και κατά τη διάρκεια των εορτών, με κύριο γνώμονα τόσο τη διασφάλιση της υγείας των καταναλωτών, όσο και την προστασία των συμφερόντων τους από οποιοδήποτε κίνδυνο ή πρακτική υπονόμευσής τους. Για την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών, ειδικότερα κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων […]

Επισήμανση τροφίμων: Αρχίζει η υποχρεωτική εφαρμογή του Καν. 1169/2011

Ο Κανονισμός 1169/2011/ΕΕ, που ενοποιεί τις δύο Οδηγίες (2000/13/ΕΚ & 90/496/ΕΟΚ) σε μια νομοθεσία αρχίζει να εφαρμόζεται υποχρεωτικά από την 13η Δεκεμβρίου 2014. Ο Κανονισμός αφορά την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές και θεσπίζει τις γενικές αρχές, τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που διέπουν τις πληροφορίες για τα τρόφιμα και ειδικότερα τη γενική […]

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

«Επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων» εννοείται η εν γένει διαχείριση των υγρών αποβλήτων, έτσι ώστε να μπορούν να ανακτηθούν ως νερό με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση του. Βασικός στόχος και σκοπός παραμένει α) η προώθηση της αξιοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και η μέσω αυτής εξοικονόμηση υδατικών πόρων, η οποία θα συμβάλλει σημαντικά στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων από: […]

Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών:

Συνημμένα στο Φ.Ε.Κ. που περιέχει την Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ. 667 (ΦΕΚ Β 3068/14.11.2014) περί Αναστολής της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501−08−02−02−00:2009 Λιθορριπές επί γεωυφασμάτων για την προστασία κοίτης και πρανών ΕΛΟΤ ΤΠ 1501−08−03−03−00:2009 Γεωυφάσματα στραγγιστηρίών ΕΛΟΤ ΤΠ 1501−08−03−06−00:2009 Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσυνθετικά φύλλα ΕΛΟΤ ΤΠ 1501−08−05−03−03:2009 Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου συνθετικών μεμβρανών […]

Οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού των επιχειρήσεων − εγκαταστάσεων σε θέματα πυροπροστασίας

Με το ΦΕΚ 2434/2014 αποφασίζεται η “Οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού των επιχειρήσεων − εγκαταστάσεων σε θέματα πυροπροστασίας.” Πιο συγκεκριμένα αναφέρονται τα ακόλουθα: Την ευθύνη οργάνωσης, εκπαίδευσης και ενημέρωσης της Ομάδας Πυροπροστασίας έχει ο ιδιοκτήτης– εκμεταλλευτής, εργοδότης ή άλλος κατά νόμο υπεύθυνος της επιχείρησης−εγκατάστασης. Επιπροσθέτως των οριζομένων στις κείμενες διατάξεις πυροπροστασίας, επιβάλλεται η συγκρότηση Ομάδας […]

Εγκύκλιος σχετικά µε τη διάθεση προϊόντων αρτοποιίας

Σε απάντηση ερωτημάτων εκ μέρους των Περιφερειακών Ενοτήτων για την εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 2 του Ν.3526/2007, όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ.6 παρ. 1α του ν.4254/2014, σας γνωρίζουμε τα εξής: Σε απάντηση ερωτηµάτων εκ µέρους των Περιφερειακών Ενοτήτων για την εφαρµογή του άρθρου 10 παρ. 2 του Ν.3526/2007, όπως τροποποιήθηκε µε την Υποπαράγραφο […]