Menu

Υγειονομικοί έλεγχοι στα σχολεία

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου κρίνουμε σκόπιμο να σας
υπενθυμίσουμε την ανάγκη για τη διενέργεια υγειονομικών ελέγχων στα σχολεία,
ημερήσια και νυχτερινά, όλων των βαθμίδων και όλων των κατηγοριών, ιδιωτικών
και δημόσιων και στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς – παιδικούς σταθμούς,
δημόσιους και ιδιωτικούς, που βρίσκονται στην περιοχή αρμοδιότητάς σας,
σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά.
Η εφαρμογή των ανωτέρω Υγειονομικών Διατάξεων ανήκει στην αρμοδιότητα
των υγειονομικών υπαλλήλων των κατά τόπους Υγειονομικών Υπηρεσιών των
Περιφερειακών Ενοτήτων καθώς και των επιθεωρητών του Ε.Φ.Ε.Τ. σε
συνεργασία με λοιπές συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς όταν αυτό απαιτείται.
Σκοπός των υγειονομικών ελέγχων, είναι η τήρηση των κανόνων υγιεινής
στους κύριους, βοηθητικούς και κοινόχρηστους χώρους των σχολείων και
των βρεφικών, βρεφονηπιακών – παιδικών σταθμών. Έμφαση πρέπει να
δοθεί στην εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων σχετικά με τους όρους και τις
προϋποθέσεις διασφάλισης των συστημάτων ύδρευσης, αποχέτευσης και
διαχείρισης των απορριμμάτων, ούτως ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία
ανθυγιεινών εστιών και να προστατεύεται η Δημόσια Υγεία.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα κυλικεία των σχολείων, στις
καντίνες (σταθερές) και τους χώρους εστίασης εντός των σχολείων,
προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων των
σχετικών Υγειονομικών Διατάξεων. Επιπλέον, πρέπει να εξετάζεται αν τα
προσφερόμενα είδη είναι αυτά που καθορίζονται στις (γ) & (δ) σχετικές
Υγειονομικές Διατάξεις.
Υπενθυμίζουμε ότι σκοπός των (γ) & (δ) σχετικών Υγειονομικών Διατάξεων
είναι η λήψη μέτρων για την ασφάλεια των τροφίμων που καταναλώνονται από το
σχολικό πληθυσμό, αλλά και για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και των
χρόνιων νοσημάτων που σχετίζονται με τη διατροφή, δεδομένου ότι το σχολικό
κυλικείο μπορεί να λειτουργήσει ως εκπαιδευτικό μέσο πρακτικής εφαρμογής των
αρχών υγιεινής διατροφής. Το σχολείο θεωρείται διεθνώς ως ιδανικός χώρος και
μέσο για την προαγωγή της υγιεινής διατροφής και την εκπαίδευση των μαθητών
σε θέματα διατροφής. Το σχολικό κυλικείο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του
σχολικού περιβάλλοντος και γι’ αυτό η διασφάλιση της παροχής υγιεινών τροφών
επιτρέπει την ενίσχυση θετικών μηνυμάτων που πρέπει να δίνονται και στην τάξη.
Αναφορικά με τη λειτουργία ολοήμερων δημοτικών σχολείων, προβλέπεται
χώρος σίτισης των μαθητών με γεύματα που ετοιμάζονται από τους γονείς.
Τα γεύματα τοποθετούνται για συντήρηση σε ψυγείο και στη συνέχεια, όταν
απαιτείται, θερμαίνονται για να καταναλωθούν από τους μαθητές. Τα ψυγεία
πρέπει να εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία και να είναι εφοδιασμένα με
κατάλληλα θερμόμετρα. Στα ψυγεία πρέπει να τοποθετούνται μόνο οι περιέκτες
των γευμάτων και όχι οι τσάντες μεταφοράς τους για να εξασφαλίζεται η
απαιτούμενη για τη συντήρησή τους θερμοκρασία, η μείωση του κινδύνου
μεταφοράς ρύπων στο εσωτερικό του ψυγείου και η αποφυγή επιμόλυνσης των
τροφίμων. Εάν ο χώρος σίτισης δεν χρησιμοποιείται αποκλειστικά για το σκοπό
αυτό, θα πρέπει πριν και μετά το γεύμα να καθαρίζεται άμεσα και όλα τα σκεύη
να τοποθετούνται σε κλειστά ντουλάπια. Κρίνεται σκόπιμο, οι ανωτέρω υγειονομικοί έλεγχοι, να διεξάγονται και στις
επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, που λειτουργούν γύρω και σε μικρή απόσταση
από τα σχολικά συγκροτήματα.
Τονίζεται ότι, περιοδικοί έλεγχοι θα γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού
έτους με πνεύμα συνεργασίας και σεβασμού, με στόχο την προστασία, την
προαγωγή της υγείας και διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας του ευαίσθητου
σχολικού πληθυσμού της χώρας, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα υγειονομική
νομοθεσία.
Επίσης σας εφιστούμε την προσοχή στην αυστηρή εφαρμογή της
απαγόρευσης του καπνίσματος όπως αυτή ορίζεται από το (α) σχετικό.

Παρακαλούμε να λάβουν γνώση της Εγκυκλίου μας αυτής, ενυπόγραφα, όλοι
οι Υγειονομικοί Υπάλληλοι που υπηρετούν στην Υπηρεσία σας.
Τα αποτελεσμάτων των ελέγχων των σχολικών κυλικείων, καντινών και των
χώρων εστίασης, αφού συμπληρωθούν να αποσταλούν στην Υπηρεσία μας,
σύμφωνα με τον πίνακα που σας έχει αποσταλεί με προηγούμενη εγκύκλιο,
δίνοντας έμφαση στον αριθμό των παραβάσεων και το είδος αυτών.
Τα αποτελέσματα θα αξιολογηθούν ώστε να ληφθούν τυχόν επιπρόσθετα
μέτρα με σκοπό την συνεχή βελτίωση της υγείας των μαθητών.
Τέλος τα Υπουργεία στα οποία κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να
ενημερώσουν τους εποπτευόμενους από αυτούς φορείς και τα νομικά πρόσωπα
με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ